Praktijk voor Hypnotherapie.

 

U heeft een klacht: 


Heeft u een klacht over de behandeling, bespreek deze dan in eerste instantie met de betrokken therapeut. Als u er samen niet uit bent gekomen of als u een zodanige klacht heeft dat u deze niet met de therapeut kunt of wilt bespreken, dan kunt u contact opnemen met de NBVH via het klachtenformulier zoals vermeld staat op de site van de NBVH. De NBVH zorgt ervoor dat de Contactpersoon Klachten contact met u opneemt 

Indien uit dit gesprek blijkt dat een Klachtenfunctionaris moet worden ingezet, dan kunt u kosteloos van deze regeling gebruik maken. 


Contactpersoon Klachten

Nadat u uw klacht bij de NBVH heeft ingediend, neemt de Contactpersoon Klachten contact met u op. Deze is het eerste aanspreekpunt. De contactpersoon luistert naar uw klacht en bespreekt met u wat wenselijk voor u is om vrede te vinden in de situatie. Soms kan het voldoende voor u zijn als u uw verhaal hebt kunnen doen over uw onvrede en u zich daarin serieus genomen hebt gevoeld, waardoor u daarmee de zaak kunt afsluiten. Het kan echter ook zijn dat u de klacht wilt doorzetten.

Klachtenfunctionaris

Als u de klacht wilt doorzetten zorgt de Contactpersoon Klachten ervoor dat u een Klachtenfunctionaris toegewezen krijgt, en dat de gegevens worden overgedragen. De Klachtenfunctionaris gaat met u in gesprek om samen te bezien wat nodig is om tot een bevredigende oplossing te komen. Op dat moment is de taak van de Contactpersoon afgerond.

De Klachtenfunctionaris is onpartijdig, en overlegt met u of bemiddeling voor u mogelijk is. De therapeut wordt na het gesprek met u benaderd door de Klachtenfunctionaris.Geschillencommissie

Als de klacht ondanks alle pogingen en tussenkomst van de klachtenfunctionaris niet bevredigend wordt opgelost kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). De Klachtenfunctionaris zal u vertellen hoe u dat kunt doen.

Wat valt binnen de werkingssfeer van de Regeling Klachten?

Enkele voorbeelden van onderwerpen die aan de Klachtenfunctionaris kunnen worden voorgelegd:

  • schenden van het beroepsgeheim;
  • onheuse bejegening;
  • ten onrechte niet doorverwijzen naar een arts;
  • kwaliteit van de behandeling, bijvoorbeeld schade ontstaan door de behandeling of  een onjuiste beoordeling door de therapeut;
  • beschadigde /vermiste eigendommen.

Zaken die onder tuchtnormen/beroepscodes vallen, zoals seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag, kunt u melden bij het Tuchtcollege (TCZ), Postbus 70, 4700 AB Roosendaal.